top of page

Verkoopvoorwaarden

 

Elke klant wordt geacht onze algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en verklaart zich zonder enig voorbehoud erop in te schrijven.

 

Elke bestelling die aan ons wordt verzonden, is daarom onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden waarnaar kan worden verwezen.

 

Het contract wordt voor ons pas definitief na onze schriftelijke aanvaarding van de bestelling. Wij zijn op geen enkele manier gebonden aan de toezeggingen van onze agenten of tussenpersonen.

 

Elke bestelling bindt de klant definitief. Hij kan dit niet ongedaan maken.

 

Onze prijzen zijn netto af-winkel. Belastingen, verzendkosten, verzekeringen en eventuele andere heffingen zijn voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang de volledige betaling, inclusief eventuele schadevergoedingen en rente, niet heeft plaatsgevonden. De koper draagt het risico, ondanks het eigendomsvoorbehoud.

 

De genoemde levertijden zijn slechts indicatief en vormen geen vaste verbintenis onzerzijds. Hun niet-naleving kan de klant op geen enkele manier machtigen om de uitvoering van zijn eigen verplichtingen te omzeilen, de ontbinding van het contract te vragen of schadevergoeding te eisen.

 

Onze facturen zijn netto contant betaalbaar bij ontvangst van de goederen, tenzij anders bepaald.

 

Bij gebreke van betaling van het geheel of een deel van de factuur op de vervaldag, wordt het verschuldigde bedrag automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15% van het onbetaalde bedrag met een minimum van € 100. Bovendien brengt elke laattijdige betaling de automatische toepassing van een vertragingsrente van 12% per jaar met zich mee.

 

Clausules die van toepassing zijn op persoonsgegevens.

Alle persoonsgegevens die de koper ons meedeelt, worden als vertrouwelijk beschouwd en worden enkel bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen hem en ons bedrijf. Ze worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden zonder voorafgaande toestemming van de koper. De gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan een partner die betrokken is in het kader van onze wettelijke verplichtingen of bij de verwerking van de transactie met de koper (bijvoorbeeld: onze accountant, onze leverancier, een onderaannemer, enz.). beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot persoonsgegevens die de koper aan ons heeft verstrekt.

De koper heeft altijd de mogelijkheid om kennis te nemen van zijn persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn en om te vragen dat ze worden gewijzigd of verwijderd voor zover we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren van gegevens met betrekking tot commerciële transacties. Voor alle informatie over dit onderwerp kunt u uw verzoek richten aan ons hoofdkantoor.

 

De verkoop wordt beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement DINANT als enige bevoegd.

bottom of page